<

Årsmøde 3.2.202417-01-2024 - 13:06

Afholdes på Madam Bagger, Solens Plads 6, 4220 Korsør kl. 13.30.

Jf. vedtægter fra Dansk Retriever Klub, § 26, er dagsorden for racens ordinære årsmøde følgende:

 

a) Valg af dirigent

b) Valg af referent

c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)

d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde

e) Ledelsen aflægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt 

    budget for indeværende år

f) Valg af - revisor samt revisorsuppleant

                - evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen

g) Behandling af indkomne forslag

h) Eventuelt

 

Indkaldelse til årsmøde blev annonceret i RETRIEVEREN 5/2023.

 

Ved seneste valg til raceledelsen var der genvalg til Johnny Sørensen, valgt for 3 år (2024-2025-2026). 

 

Der er ikke indkommet forslag til årsmødet.

 

Tilmelding til frokost via AKTIVITETER.

 

Årsregnskab kan læses under RACELEDELSE - ÅRSMØDE.

<